دوشنبه 15 آذر 1400 لوله های حفاری (ِDrill Pipe)
لوله های وزنه (ِDrill Collar)
 
امتیاز دهی