دوشنبه 14 تیر 1400 مشارکت معاونت خدمات تخصصي کالا 1- فراگیری لجستیک "رویال شل" و مدیریت زنجیره ی تأمین

2-مدیریت زنجیره تامین در شرکت نفتی شل، فرآیندهای زنجیره تامین و شايستگي هاي بنيادين (اصلي) 
 
امتیاز دهی