یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 راهنماي استفاده از سيستم


1- جدول راهنماي طبقه‌بندي

2- فهرست الفباي طبقه‌بندي

3- فرم پيشنهاد طبقه‌بندي

4- ايجاد سابقه طبقه‌بندي

5- تغيير واحد اندازه‌گيري كالا

6- تغيير شماره طبقه‌بندي كالا

7- انبار فرعي

8- نيازهاي برنامه‌اي و تعميرات اساسي

9- اقلام پروژه خريد مستقيم

10- كالاي مازاد اسقاطي

11- كنترل موجودي اقلام مازاد بر نياز

12- تقاضا

13- سفارش كالا

14- رسيد كالا

15- سياهه خريد

16- درخواست صدور كالا از انبار

17- صدور كالا از انبار

18- برگشت كالا به انبار

19- تعديل موجودي اقلام مازاد براي فروش

20- تعديل موجودي كالا- افزايش

21- تعديل موجودي كالا - كاهش

22- مزايده

23- فروش كالا به اشخاص ثالث

24- شمارش موجودي و تعديلات ناشي از آن

25- انتقال كالا بين انبارهاي اصلي

26- انتقال كالا بين انبارهاي اصلي و فرعي

27- انتقال كالا داخل رمز سازماني

28- انتقال كالا بين رمزهاي سازماني

29- روش اداري تقاضاي خريد اقلام موجودي مستمر

30- روش اداري تعديل موجودي كالا

31- دستورالعمل تنظيم اسناد تقاضا سفارش رسيد سياهه

32- دستورالعمل تنظيم اسناد انتقالات كالا

33- دستورالعمل تنظيم اسناد كالاي مازاد و مازاد برای فروش

34- دستورالعمل تنظيم اسناد فروش صدور تعديل موجودي كالا

35-  بازرسي انبار

36- حساب واسطه كالا در راه

37- جابجايي اقلام مازاد بر نياز و مازاد براي فروش

38- جابجايي اقلام موجودي مستمر

39- جابجايي اقلام خريد مستقيم

40- جابجايي اقلام خريد مستقيم و پروژه

41- تعديل قيمت

42- ايجاد سابقه در انبار اصلي

43- آشنایی با طبقه بندی و استانداردها


 
 
امتیاز دهی