یکشنبه 21 اردیبهشت 1399

معاون مدير در خدمات تخصصي: عليرضا مهرابي

شماره تلفن:  021-88802661

دورنگار:    021-88916441

 
 

اين معاونت با بهره گيري از توانمنديهاي كارشناسان مجرب در بخشهاي مختلف، وظیفه يكپارچه سازي و تسهيل امور بازرگاني در سطح شركت ملي نفت ايران و سایر شرکتهای اصلی از طريق پشتیبانی، راهبري و نظارت بر طبقه بندي و استاندارد سازي كالا، سامانه هاي يكنواخت تدارکات و امور کالا (MM) و تأمين الکترونیکی كالا (EP) و تدوين دستورالعملها و روشهاي اجرايي بازرگاني را عهده دار مي باشد.

 

اداره سامانه یکنواخت و تامین کالا


رییس اداره سامانه یکنواخت تامین کالا : حسام الدین میرزاخانی

شماره تماس: 82014808

شماره فکس: 88802658


این اداره مسئولیت استقرار، آموزش، پشتیبانی و کمک به بهبود فرآیندهای سامانه تامین الکترونیکی کالا (EP) با حضور در کمیته راهبری سامانه EP در سطح شرکت ملی نفت ایران، استقرار، آموزش و پشتیبانی از سیستم یکنواخت تدارکات و امور کالا (MM) در سطح چهار شرکت اصلی نفت و طراحی، توسعه و نگهداشت نرم افزارهای درون سازمانی ( از قبیل: تدارکات کالا – حمل و نقل و ترخیص کالا - مدیریت پروژه های دهگانه – بررسی منابع – جستجوی کد طبقه بندی کالا و ... ) را عهده دار می باشد.


 

اداره تدوین خط مشی ها و روشهای بازرگانی


رییس اداره تدوین خط مشی ها و روشهای بازرگانی : جواد عطایی


اداره تدوين خط مشي ها و روش ها با بهره گيري از توان تخصصي و كارشناسي از طريق تهيه و تدوين دستورالعمل ها و روش اجرايي در حوزه هاي مختلف بازرگاني و سيستم هاي تداركاتي از جمله سيستم يكنواخت تداركات و امور كالا نقش مهمي در يكپارچه سازي روش ها و دستورالعمل ها در سطح شركت ملي نفت ايران ايفا مي نمايد و در مقاطع مختلف با در نظر گرفتن اولويت هاي مديريتي و مقتضيات زماني، اسناد بالادستي، قوانين موضوعه، تغييرات ساختاري و فناوريهاي نوين كه موجب تغييرات بنيادي در شيوه انجام امور مي شوند نسبت به بازنگري و بروزرساني دستورالعمل ها و روش هاي اجرايي اقدام مي نمايد.اداره طبقه بندی و استاندارد کالا


رییس اداره طبقه بندی و استاندارد کالا : مجید محمد صادقی

 


 
 
امتیاز دهی