یکشنبه 21 اردیبهشت 1399
با توجه به اهداف سند چشم انداز 1404 ، قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران در مورد وظایف و اختیارات ( مندرج در مفاد بند 4 و 6 و 11 و 14 ماده 6 ، مفاد بند 13 ماده 52 )

     مدیریت پشتیبانی ساخت و تامین کالا در شرکت ملی نفت ایران برای مدیریت و راهبری فعالیت های زنجیره تامین کالا در شرکت ملی نفت ایران تشکیل شده است. حمایت از تولیدکنندگان داخلی و شرکتهای دانش بنیان و اشخاص ایرانی راجع به طراحی، تولید، نصب و راه اندازی تجهیزات مورد نیاز عملیات اکتشاف، استخراج و تولید نفت و گاز در داخل کشور، کمک به ایجاد، توسعه و انتقال فناوری ساخت کالا و تجهیزات راهبردی مورد نیاز فعالیتهای شرکت ملی نفت ایران با استفاده از توانمندی داخلی و همچنین نظارت بر اجرای تکالیف قانونی مصوب و از جمله قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و سیاستگذاری و هدایت راهبردی و نظارت عالیه بر فعالیت های تدارکات و امورکالای شرکتهای فرعی از جمله اهم وظایف و اختیارات این مدیریت میباشد.

    چشم انداز مدیریت پشتیبانی ساخت و تامین کالا، در سال 1404  تبدیل شدن به یک سازمان پیشرو در طراحی، استقرار و راهبری سیستمهای مدیریت پشتیبانی ساخت و تامین کالا مطابق استانداردهای بین المللی و خودکفایی کشور در تامین اقلام کالای راهبردی مورد نیاز صنعت نفت می باشد.
    بیانیه ماموریت سازمان : مدیریت و راهبری فعالیت های زنجیره تامین کالا، جهت پشتیبانی موثر از تولید ایمن و پایدار و مدیریت موثرکالای پروژه های شرکت ملی نفت ایران می باشد.
    خط مشی سازمان: حمایت از ساخت داخل اقلام راهبردی مورد نیاز، مدیریت موثر کالای پروژه جهت پشتیبانی از طرحهای توسعه ای ، یکپارچه سازی فعالیت های پشتیبانی جهت جلوگیری از فعالیت های موازی و استفاده بهینه از منابع سازمانی ، چابک سازی سازمان و استفاده از تکنولوژی دانش محور در انجام ماموریت ها، سیاستگذاری و راهبری و نظارت عالی بر فعالیت های تدارکات و عملیات کالای شرکتهای فرعی در راستای تحقق برنامه های تولید و توسعه است.

    اهداف کلی سازمان عبارتست از:
•    حصول اطمینان از تهیه و تامین به موقع کالا و مواد و تجهیزات مورد نیاز تولید ایمن و پایدار شرکت ملی نفت ایران با کیفیت مطلوب و قیمت مناسب.
•    استفاده بهینه از موجودی کالا و مواد و تجهیزات انبارهای شرکت ملی نفت و صرفه جویی در منابع مالی. 
•    ایجاد شراکتها و توسعه منابع و ایجاد روابط پایدار با تامین کنندگان و سازندگان جهت تداوم فعالیتهای شرکت بصورت ایمن و پایدار.
•    بهبود مستمر کیفیت کالا و مواد و تجهیزات مطابق با استاندارد های ملی و بین المللی و نیازهای شرکت ملی نفت ایران.
•    مدیریت کارآمد و موثر کالاهای پروژه از طریق توسعه و تقویت نظام کارفرمایی 
•    بومی سازی و انتقال دانش و فناوری های نوین در حوزه ساخت و تامین کالا و مواد و تجهیزات مورد نیاز شرکت ملی نفت ایران 
•    شناسایی فرصتها و چالش ها و مدیریت ریسکهای زنجیره تامین کالا و مواد و تجهیزات مورد استفاده شرکت ملی نفت ایران 
•    ایجاد هماهنگی، یکپارچگی، تسهیل مبادلات، شفاف سازی، چابک سازی و افزایش بهره وری سازمان از طریق بکارگیری فناوری های نوین و سیستم های الکترونیکی پیشرفته در زنجیره تامین کالا

استراتژی های تعریف شده در هر بخش :

الف )معاونت تدارکات و امور کالا: 
1 –سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت بر شناسایی احتیاجات کالا و مواد با اهمیت، پرمصرف و استراتژیک مورد نیاز 
2 –سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت بر شناسایی احتیاجات کالا و مواد مورد نیاز پروژه های نگهداشت و توسعه ای.
3 –نظارت عالی و تحلیل موجودی انبارها و فرآیندهای پیگیری سفارشات کالاهای راهبردی جهت اطمینان از تولید ایمن و پایدار شرکت ملی نفت ایران.
4 –سیاستگذاری و برنامه ریزی تجمیع تقاضا و کنترل تنوع اقلام و میزان اقتصادی سفارشات و موجودی انبارها
5 - انجام مطالعات بازار و تحلیل و ارایه مکانیسمهای خرید مناسب جهت تهیه و تامین کالا و مواد و تجهیزات استراتژیک مورد نیاز در فعالیت های شرکت ملی نفت ایران از طریق سامانه های خرید متمرکز
6 –برنامه ریزی و نظارت جهت عقد قراردادهای بلندمدت با تولیدکنندگان داخلی کالا و مواد و تجهیزات با رعایت کیفیت و قیمت رقابتی
7 – برنامه ریزی و نظارت جهت ایجاد، توسعه و بهبود فرآیندهای اجرایی به منظور رعایت الزامات قانونی حداکثر استفاده از توانمندی ساخت داخل در طراحی و تولید و بومی سازی اقلام کالای موردنیاز 
8 - برنامه ریزی و هماهنگی فعالیت های عملیات کالا ( حمل و نقل و ترخیص و انبارداری ، اقلام مازاد ) در سطح شرکت ملی نفت ایران
9 –برنامه ریزی و نظارت بر استقرار، توسعه و بهبود سامانه های مکانیزه ثبت، شناسایی، کنترل و مدیریت فروش اقلام کالای مازاد شرکت ملی نفت ایران.
10 –برنامه ریزی و نظارت و تدوین فرآیندهای اجرایی جهت استفاده از صندوقهای حمایتی برای تامین منابع مالی ساخت داخل و  پوشش ریسک و بیمه محصولات در زنجیره تامین کالا

ب ) معاونت مهندسی وحمایت از ساخت داخل:
1 - برنامه ریزی و شناسایی و استفاده از ظرفیتهای طراحی و مهندسی توانمند داخلــی جهت تعمیــق بومی سازی کالا و تجهیزات راهبردی موردنیاز
2 - برنامه ریزی ارزیابی توانمندی ساخت داخل اقلام و تجهیزات راهبردی مورد نیاز شرکت ملی نفت ایران
3 - ارایه خدمات مشاوره در طرحهای بومی سازی اقلام و تجهیزات راهبردی
4 - برنامه ریزی و انجام تحقیقات صنعتی و انتقال فناوری اقلام و تجهیزات راهبردی مــوردنیاز شرکت ملی نفت ایران
5 - برنامه ریزی و مدیریت پروژه های بومی سازی و انتقال فناوری با بکارگیری فناوری های نوین و سامانه های الکترونیک یکپارچه

ج )معاونت خدمات تخصصی :
1 - تدوین خط مشی ها و روشهای بازرگانی برای هدایت و راهبری مجموعه فعالیتهای عمده در زنجیره تامین کالا
2 - بررسی دستورالعملها و روشهای اجرایی موجود و بازنگری و بروزرسانی آنها. 
3 - شناسایــی فرصتها و چـــالشها، نقـــاط ضعف و قابل بهبود در فرآینــدهای کسب و کــار و ارایه دستورالعمل و راهکارهای اجرایی.
4 - تدوین رویه های کارآمد متناسب با ساختار و فرآیندهای انجام کار، جهت اجرای بهینه برنامه های ساخت داخل.
5 - برنامه ریزی و هماهنگی فعالیتهای طبقه بندی و استانداردهای کالا و یکپارچه سازی کدهای طبقه بندی کالا در سطح شرکت ملی نفت ایران.
6 - بروزرسانی و ارتقای سیستم طبقه بندی جهت انطباق با نیازمندیهای صنعت و تعــامل با سایر سامانه های تدارکات الکترونیک نفت و دولت
7 - برنامه ریزی و هماهنگی جهت تهیه و استقرار و توسعه سیستمهای اطلاعات و مدیریت یکپارچه زنجیره تامین کالا و مواد شرکت ملی نفت ایران.
8 - ایجاد سامانه تولید داخل و بانک اطلاعات تولیدکنندگان و نمایشگاه مجازی برای تسریع و تسهیل ساخت داخل و استفاده حداکثری از توانمندیهای داخلی در تامین نیازهای شرکت ملی نفت ایران.

د ) واحد بررسی و توسعه منابع:
1 –نظارت، هماهنگی و برنامه ریزی برای شناسایی، بررسی و توسعه منابع تامین و سازنده کالا و مواد و تجهیزات مورد نیاز فعالیتهای شرکت ملی نفت ایران.
2 –نظارت، هماهنگی و برنامــه ریزی برای ایجاد سامانه یکپارچه بررسی منابع کالا، توسعه تعامــل سامانه های توانیران، ستاد و ونــدورلیست واحد صنعت نفت.
3 –نظارت، هماهنگی و برنامه ریزی برای شناسایی، بررسی، ارزیابی  و رتبه بندی پیمانکاران و ایجاد و توسعه وندورلیست واحد.

و ) واحد بازرسی فنی :
1 –نظارت، برنامه ریزی و هماهنگی فعالیت های بازرســی فنی کالا، مواد و تجهیزات مورد نیاز شرکت ملی نفت ایران
2 –نظارت، برنامه ریزی و کنترل رعایت استانداردهای بین المللی فنی و مهندسی و مدیریتی در زنجیره ساخت و تامین کالاهای موردنیاز
3 –برنامه ریزی ارتقای سیستمهای بازرسی فنی و نظارت فنی بصورت یکپارچه با استفاده از سامانه های الکترونیکی آنلاین و چابک سازی و تسریع در بهبود کیفیت خدمات بازرسی فنی.
4 –سیاستگذاری، برنامه ریزی و تدوین و توسعه خط مشی و رویه های بازرسی برای ایجاد هماهنگی و وحدت رویه و تسهیل در فرآیندهای بازرسی.
5 –سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه نظام مدیریت تضمین کیفیت ساخت کالا و خدمات فنی جهت بهبود مستمر کیفیت کالا و خدمات.
6 –هماهنگی و تدوین استانداردهای آموزشی و ارایه خدمات مشاوره بازرسی فنی و نظارت بر نحوه مدیریت قراردادهای بازرسی فنی  شرکتهای تابعه




 
امتیاز دهی