دوشنبه 24 آبان 1400 جلسه هم انديشي با انجمن هاي سازندگان تجهيزات صنعت نفت،سازندگان تجهيزات صنعتي ايران و اعضاي كارگروه انرژي اقتصاد مقاومتي در شركت ملي نفت ايران درمورد برنامه مديريت راهبردي زنجيره تامين كالاي نفت با رويكرد اقتصاد مقاومتي برگزار شد.
در اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي و قانون حداكثر استفاده از توان داخلي و حمايت از كالاي ايراني و با عنايت به نامگذاري سال جاري بعنوان ((سال توليد،پشتيباني ها و مانع زدايي ها )) از سوي مقام معظم رهبري، نقشه راه بومي سازي اقلام و تجهيزات راهبردي مورد نياز  براي توليد ايمن و پايدار شركت ملي نفت ايران با رهنمود معاون محترم وزير و مديرعامل شركت ملي نفت ايران  در قالب برنامه راهبردي مديريت زنجيره تامين كالاي نفت در دستور كار  مديريت پشتيباني ساخت و تامين كالا قرار گرفت .
با عنايت به اهميت نقش سازندگان توانمند داخلي بعنوان يكي از حلقه هاي اساسي  اثر گذار  در  زنجيره تامين كالاي نفت و لزوم  استفاده از  دانش و تجربيات و توانمندي منابع داخلي در تحقق  اهداف  تعيين شده، جلسه هم انديشي با حضور نمايندگان  انجمن هاي سازندگان تجهيزات صنعت نفت،سازندگان تجهيزات صنعتي ايران و اعضاي كارگروه انرژي اقتصاد مقاومتي  و مديران و مسئولان ارشد شركت ملي نفت ايران در مديريت پشتيباني ساخت و تامين كالا برگزار شد.
در اين نشست، درمورد چالش هاي  موجود ،  راهكارهاي رفع موانع و مشكلات و  چگونگي حمايت از برنامه هاي ساخت داخل در  قالب برنامه مديريت راهبردي زنجيره تامين كالاي نفت بحث و بررسي و تبادل نظر  شد و  ضمن اتفاق نظر و استقبال از  ديدگاه  نظام مند، جامع و  يكپارچه برنامه راهبردي مديريت زنجيره تامين كالاي نفت ، لزوم  پيگيري اجراي  برنامه راهبردي از سوي مجموعه نفت و  ايفاي نقش موثرتر  انجمن ها ي سازندگان در  سازماندهي امكانات و منابع سازندگان  داخلي و معرفي توانمنديها ي  اعضاء  و  پيگيري و كمك به ايجاد برخي زيرساختهاي مرجع مورد تاكيد قرار گرفت. 
 همچنين  مقرر گرديد هماهنگي لازم  جهت استفاده از ظرفيت هاي مشترك براي اصلاح ياتكميل برخي مقررات قانوني و بوروكراسي زايد مربوط به ساخت داخل جهت رفع موانع و تسهيل اجراي امور و تشويق به مشاركت سازندگان صورت گيرد تا با هم افزايي تلاشهاي  شركت ملي نفت، انجمن هاي تخصصي و نهادهاي حاكميتي و مردمي، انشاءا...  اهداف  تعيين شده در  برنامه ها در دولت مردمي در افق زماني 1404 محقق گردد. 

 
 
امتیاز دهی