سه‌شنبه 23 اردیبهشت 1399 جلسه هم اندیشی دستورالعمل مالی جدید از رده خارج نمودن کالا/ اموال جلسه هم اندیشی دستورالعمل مالی جدید از رده خارج نمودن کالا/ اموال

جلسه ای در تاریخ 98/04/10 با حضور معاون محترم مدیر عامل در امورعملیات غیر صنعتی، مشاور محترم مدیر عامل و مدیر محترم پشتیبانی ساخت و تأمین کالا و مدیران تدارکات و امور کالای شرکت های تابعه شرکت ملی نفت ایران در راستای اجرای مصوبه اخیر هیئت مدیره محترم شرکت ملی نفت ایران در مورد دستورالعمل مالی جدید از رده خارج نمودن کالا/ اموال و همچنین دستور اکید معاون محترم وزیر و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران مبنی بر فروش کالاها/ اموال مازاد، ورافتاده و اسقاطی با هدف استفاده بهینه از کالاهای موجود در انبار و ممانعت از خرید مجدد آنها، جلوگیری از بلوکه شدن سرمایه، ممانعت از ایجاد هزینه های انبارداری و ایجاد درآمد برای شرکت،برگزار و ضمن تبیین اهمیت و حساسیت موضوع، فرآیند اجرایی فروش کالاها/ اموال مازاد، ورافتاده و اسقاطی  و برنامه زمانبندی مربوطه تشریح گردید.  
امتیاز دهی