یکشنبه 21 اردیبهشت 1399

معاونت مدير در مهندسي و حمايت از ساخت داخل : 

شماره تلفن:  021-88926764

دورنگار:    021-88802843
 


سياست گذاري، تدوين روش ها و دستورالعمل ها در راستاي حمايت از ساخت داخل، سازندگان كالا و نظارت برنامه هاي كلان ساخت داخل شركت ملي نفت ايران و شركت هاي تابع معاونت در راستاي ايفاي وظايف طرح شده و ابلاغيه مقام محترم وزارت مبني بر بومي سازي ده گروه خانواده كالايي پرمصرف صنعت نفت ، اقدام به تجميع تقاضا، شناسايي پيمانكاران و برگزاري مناقصه كرده است ، دستاورد اقدام هاي انجام شده عقد پنجاه و دو قرارداد به ارزش تقريبي شش هزار ميليارد ريال جهت چهار گروه تجهيزات سرچاهي و درون چاهي ، مته ، پمپ هاي سرچاهي و درون چاهي و ابزارهاي اندازه گيري است . سه گروه ديگر شامل پيگ هاي هوشمند و لوله هاي حفاري و توربين نيز در مرحله نهايي سازي و عقد قرارداد هستند.
 
امتیاز دهی