یکشنبه 21 اردیبهشت 1399

معاون مدير در خدمات تخصصي: عليرضا مهرابي

شماره تلفن:  021-88802661

دورنگار:    021-88916441

 
 

اين معاونت با بهره گيري از توانمنديهاي كارشناسان مجرب در بخشهاي مختلف، وظیفه يكپارچه سازي و تسهيل امور بازرگاني در سطح شركت ملي نفت ايران و سایر شرکتهای اصلی از طريق پشتیبانی، راهبري و نظارت بر طبقه بندي و استاندارد سازي كالا، سامانه هاي يكنواخت تدارکات و امور کالا (MM) و تأمين الکترونیکی كالا (EP) و تدوين دستورالعملها و روشهاي اجرايي بازرگاني را عهده دار مي باشد.

 

اداره سامانه یکنواخت و تامین کالا


رییس اداره سامانه یکنواخت تامین کالا : حسام الدین میرزاخانی

شماره تماس: 82014808

شماره فکس: 88802658


این اداره مسئولیت استقرار، آموزش، پشتیبانی و کمک به بهبود فرآیندهای سامانه تامین الکترونیکی کالا (EP) با حضور در کمیته راهبری سامانه EP در سطح شرکت ملی نفت ایران، استقرار، آموزش و پشتیبانی از سیستم یکنواخت تدارکات و امور کالا (MM) در سطح چهار شرکت اصلی نفت و طراحی، توسعه و نگهداشت نرم افزارهای درون سازمانی ( از قبیل: تدارکات کالا – حمل و نقل و ترخیص کالا - مدیریت پروژه های دهگانه – بررسی منابع – جستجوی کد طبقه بندی کالا و ... ) را عهده دار می باشد.


 

اداره تدوین خط مشی ها و روشهای بازرگانی


رییس اداره تدوین خط مشی ها و روشهای بازرگانی : جواد عطایی


اداره تدوين خط مشي ها و روش ها با بهره گيري از توان تخصصي و كارشناسي از طريق تهيه و تدوين دستورالعمل ها و روش اجرايي در حوزه هاي مختلف بازرگاني و سيستم هاي تداركاتي از جمله سيستم يكنواخت تداركات و امور كالا نقش مهمي در يكپارچه سازي روش ها و دستورالعمل ها در سطح شركت ملي نفت ايران ايفا مي نمايد و در مقاطع مختلف با در نظر گرفتن اولويت هاي مديريتي و مقتضيات زماني، اسناد بالادستي، قوانين موضوعه، تغييرات ساختاري و فناوريهاي نوين كه موجب تغييرات بنيادي در شيوه انجام امور مي شوند نسبت به بازنگري و بروزرساني دستورالعمل ها و روش هاي اجرايي اقدام مي نمايد.اداره طبقه بندی و استاندارد کالا


رییس اداره طبقه بندی و استاندارد کالا : مجید محمد صادقی

 
این اداره موسوم به مرکز طبقه بندی شمال (فایل N) یکی از مهمترین مراکز پنجگانه طبقه بندی کالا در سطح وزارت نفت است که اهم وظایف آن عبارتند از:
1.    ارائه خدمات طبقه بندي و كدگذاري كالا و استاندارد سازي كليه اقلام و تجهيزات مورد نياز در صنعت نفت.
2.    ارائه خدمات نگهداشت اقلام كدگذاري شده به متقاضيان بمنظور تدارك مجدد اقلام و تهيه آمار و گزارشات مورد نياز.
3.    تهيه شناسنامه فني دستگاه ها، تجهيزات و قطعات يدكي مورد استفاده در واحدهاي عملياتي صنعت نفت.
4.    ايجاد نفت كد متناظر با هر شماره طبقه بندي كه در واحدهاي عملياتي صنعت نفت داراي مصرف مستمر مي باشند بمنظور استفاده در سامانه تامين الكترونيكي كالا. 
 
امتیاز دهی