یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 دستورالعمل ها و روش هاي اجرايي سيستم يكنواخت تداركات و امور كالا


1- روش اجرايي ايجاد سابقه اقلام مستمر كالا در انبار فرعي

2- روش اجرايي انتقال كالا داخل يك نوع رمزسازماني

3- روش اجرايي ايجاد / اصلاح / حذف سابقه كالا در انبار اصلي

4- روش اجرايي برگشت كالا به انبار

5- روش اجرايي تعديل موجودي انبار

6- روش اجرايي تهيه درخواست خريد كالاي پروژه يا خريد مستقيم

7- روش اجرايي تهيه و تنظيم خريد كالاهاي موجودي مستمر انبار

8- روش اجرايي رسيد كالا در انبار

9- روش اجرايي صدور كالا از انبار

10- روش اجرايي انتقال كالا بين انواع رمزسازماني

11- روش اجرايي بازرسي و شمارش كالا در انبار

12- روش اجرايي دريافت و بررسي و ثبت تقاضاهاي خريد در شركت كالا

14- روش اجرايي نقل و انتقال كالا بين انبارهاي اصلي

15- روش اجرايي نقل و انتقال كالا بين انبارهاي اصلي و فرعي

16- روش اجرائي ثبت مشخصات، عنوان و تنظيم درخواست  كالاهاي برنامه اي و تعميرات اساسي

17- دستورالعمل نحوه ثبت عنوان و شرح پروژه ها و تنظيم تقاضاي كالاي پروژه / خريد مستقيم و اصلاح سوابق مصرف آنها

18- روش اجرايي ايجاد / اصلاح / ابطال سابقه طبقه بندي كالا

19- دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات سند سفارش / قرارداد خريد

21- دستورالعمل تهيه و تنظيم سياهه خريدخارجي، داخلي و تعديلي


22- روش اجرايي تهيه و تنظيم سند واگذاري كالا به اشخاص ثالث در سيستم يكنواخت تداركات و امور كالا

23- روش اجرايي تهيه و تنظيم سند كنترل موجودي اقلام مازاد بر نياز
 
 
امتیاز دهی