یکشنبه 21 اردیبهشت 1399

رييس بازرسي فني : عبدالرضا شاهميراني

شماره تلفن :   88726289 - 021 

دورنگار:           021-88912232

 


نظارت و راهبري كليه امور بازرسي فني قرارداهاي منعقده شركت ملي نفت ايران و شركت هاي تابع و امور بازرسي فني با شركت هاي بازرسي بين المللي شخص ثالث ، متقاضيان ، فروشندگان و سازندگان داخل و خارج از كشور را به عهده دارد . در اين خصوص نيز بررسي و ارزيابي مدارك و رعايت موارد فني براساس استانداردها و نيازهاي عملياتي ، همچنين بازرسي هاي داخل و خارج به عنوان كارشناس و رئيس تيم بازرسي و در صورت لزوم  تيم بازرسي مجرب براي كارهاي واگذار شده در قالب پروژه ها تشكيل گرديده و در نهايت گواهي نامه بازرسي فني ، گواهي مجوز حمل ، عدم تطابق و ... براي فروشندگان داخلي و خارجي صادر مي شود.
 
امتیاز دهی