دوشنبه 29 آذر 1400 معرفی کتاب: مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر معاملات و مناقصات صنعت نفت معرفی کتاب: مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر معاملات و مناقصات صنعت نفت - جلد اول
معرفی کتاب: مجموعه قوانین و مقررات حمایت از کالای ایرانی  - جلد اول
 
امتیاز دهی