دوشنبه 12 مهر 1400 با دستور معاون محترم وزير و مديرعامل شركت ملي نفت ايران، تهيه و تدوين و اجراي برنامه راهبردي مديريت زنجيره تامين كالاي شركت ملي نفت ايران با رويكرد اقتصاد مقاومتي در دستور كار مديريت پشتيباني ساخت و تامين كالا قرار گرفت .
در اجراي سياستهاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري در حوزه انرژي، بيانيه گام دوم انقلاب و سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي و بر اساس اسناد برنامه ششم توسعه، قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران و قانون حداكثر استفاده از توانمندي داخلي و حمايت از كالاي ايراني، با رهنمود معاون محترم وزير و مديرعامل شركت ملي نفت ايران، تهيه و تدوين برنامه راهبردي مديريت زنجيره تامين كالاي شركت ملي نفت ايران با رويكرد اقتصاد مقاومتي در دستور كار مديريت پشتيباني ساخت و تامين كالا قرار گرفت. دراين راستا با توجه به ماهيت بين المللي صنعت نفت و نقش تحولات فني بازرگاني و بين المللي در چشم انداز آينده اين صنعت، نتايج مطالعه تطبيقي مديريت زنجيره تامين در شركتهاي بين المللي نفتي برتر جهان نيز مورد توجه قرار گرفته و با رعايت اصول اقتصاد مقاومتي، نقاط قوت و ضعف سازمان، شناسايي  و  فرصتها و تهديدات محيطي بررسي و تجزيه و تحليل شده و بر اساس آن، پيش نويس الگوي بومي زنجيره تامين كالاي شركت ملي نفت ايران طرحريزي شده است كه با همكاري شركتهاي تابعه نفت ، سازندگان و صاحب‌نظران مورد نقد و بررسي قرار گرفته و پس از تصويب نهايي با مشاركت سازماني موثر همه واحدهاي ذيربط، با روحيه مديريت جهادي به مرحله اجرا درآمده و پيگيري لازم براي تحقق اهداف تعيين شده در افق چشم انداز 1404 انجام خواهدشد.
 
امتیاز دهی