چهارشنبه 15 دی 1400 عنوان خبر: بازدید مدیر پشتیبانی ساخت و تامین کالای شرکت ملی نفت ایران از خط تولید و تعمیرات پمپ های ESP شرکت پادیاب تجهیز و خط تولید مته حفاری Rock bit جهاد دانشگاهی خوزستان
با تاکید مدیر عامل محترم شرکت ملی نفت ایران در اجرای سیاستهای اصولی اقتصاد مقاومتی و برنامه
راهبردی مدیریت زنجیره تامین کالای شرکت ملی نفت ایران ، برنامه عملیاتی رفع موانع تولید و تسهیل و
تسریع در نهایی سازی پروژه های ساخت داخل گروههای مهم کالایی نفت، در دستور کار مدیریت پشتیبانی
ساخت و تامین کالا قرار گرفته است.
در همین راستا، مدیر پشتیبانی ساخت و تامین کالا به اتفاق مسئولان و کارشناسان ذیربط از خط تولید و
امکانات سازندگان داخلی بازدید و سپس جلسه کارشناسی مشترک در محل کارخانجات تولیدی پادیاب تجهیز
بعنوان سازنده پمپهای ESP و همچنین جهاد دانشگاهی خوزستان بعنوان سازنده مته های حفاری Rockbit
برگزار شد.
در این جلسه وضعیت پیشرفت پروژههای مذکور بررسی و محدودیت ها و مشکلات سازندگان نیز مطرح و
مورد رسیدگی قرارگرفت و ضمن ایجاد هماهنگیلازم برای تسریع در پیشبرد پروژه و رفع برخی ابهامات و
محدودیت های موجود بر عزم و حمایت جدی شرکت ملی نفت ایران از سازندگان داخلي تاکید شد. بعلاوه،
سیاستهای شرکت ملی نفت ایران در ایجاد شفافیت و برنامه ریزی جامع برای تامین نیازهای کالا و مواد و
تجهیزات راهبردی با استفاده از ظرفیت های خالی سازندگان و اقدامات حمایتی برای حداکثر استفاده از
توانمندی داخلی تشریح و تبیین شد. 
امتیاز دهی