سه‌شنبه 9 شهریور 1400 ايجاد شفافيت،تسريع و بهبود مديريت موجودي انبارهاي شركت ملي نفت ايران ؛
 دراجراي سياستهاي راهبردي اقتصاد مقاومتي در حوزه ساخت و تامين كالاي شركت ملي نفت ايران، دسترسي كامل به واحدهاي تداركات كالا براي مشاهده موجودي كليه انبارهاي شركت ملي نفت ايران در سيستم يكنواخت كالاي وزارت نفت ايجاد شد. باعنايت به اهميت نقش تداركات كالا و مجموعه انبارهاي شركت ملي نفت ايران در پشتيباني موثر از توليد ايمن و پايدار و كمك به اجراي به موقع طرحها و پروژه ها در صنعت نفت، بخش قابل توجهي از منابع مالي شركت، به موجودي كالا اختصاص يافته و در انبارهاي مناطق عملياتي نگهداري ميشود تا ضمن اطمينان از رعايت صرفه و صلاح شركت و مقررات و استانداردها، متناسب با نيازها به موقع به محل مصرف منتقل و مورد استفاده قرار گيرد، بنابراين مديريت موثر موجودي انبارهاي شركت از اهميت خاص برخوردار است . با عنايت به حجم گسترده و متنوع اقلام در انبارهاي شركت‌ها/ مديريت‌هاي تابعه شركت ملي نفت ايران و به منظور ايجاد امكان جستجوي سريع و اقدام به موقع جهت تامين اقلام مورد نياز اضطراري براي انجام تعميرات يا رفع تنگناهاي توليد يا اجراي به موقع طرحها و پروژه هاي اولويت دار حياتي واحدهاي مختلف صنعت نفت از محل موجودي انبارهاي كالاي راكد ساير انبارها، امكان دسترسي سيستمي و برخط جهت مشاهده موجودي براي مسئولان تداركاتي فراهم شده است. بعلاوه، با توسعه و بهبود سيستم هاي مديريت زنجيره تامين كالا و بهبود امكانات سيستم يكنواخت كالاي نفت در آينده نزديك، امكان تسهيل در برنامه ريزي و مديريت يكپارچه و كارآمد اين موجودي‌ها توسط واحدهاي تداركاتي تابعه جهت استفاده بهينه از امكانات و منابع سازماني، كاهش هزينه ها ، مديريت ريسك، افزايش بهره وري و اقدام موثر جهت ساخت داخل اقلام راهبردي مورد نياز صنعت نفت، فراهم ميگردد. 
 
امتیاز دهی