1400/8/18 سه‌شنبه مستندات ارزیابی - فرم خودارزیابی سطح آمادگی فناورانه (TRL)

- فرم خودارزیابی سطح آمادگی تولید (MRL)

- فرم خودارزیابی قابلیت اطمینان و توانمندی عمومی (CRL) 

- اسلایدهای آموزشی خودارزیابی سطح آمادگی فناورانه (TRL)

- اسلایدهای آموزشی خودارزیابی سطح آمادگی تولید (MRL)

- اسلایدهای آموزشی خودارزیابی قابلیت اطمینان و توانمندی عمومی (CRL) 
 
امتیاز دهی